Södra Kust-Österbottens fiskeriområde


Utkast på nyttjande- och vårdplan på utlåtanderunda 25.2-31.3.2021

Ett utkast på fiskeriområdets nyttjande- och vårdplan kan laddas ner här.

Fritt formulerade utlåtanden kan ges under tiden 25.2 - 31.3.2021. Utlåtanden sänds till verksamhetsledare Marina Nyqvist per e-post: marina.nyqvist(at)fishpoint.net eller per post till Södra Kust-Österbottens fiskeriområde, c/o Österbottens Fiskarförbund, Fiskets hus, Fiskstranden, 65100 Vasa. Ni kan också ringa Marina på 050-527 2314 för att ge era kommentarer på utkastet.

Fiskeriområdets styrelse gör på basen av utlåtandena eventuella förändringar i planen, avsikten är att planen kan behandlas och godkännas på vårens ordinarie stämma, som är tänkt att hållas i slutet av april.

 

Allmänt om fiskeriområdet

Södra Kust-Österbottens fiskeriområdes vattenområde omfattar ca 120.000 ha, området består av relativt grunda skärgårdsområden med många holmar, stora fjärdar och ett stort antal glo­sjöar och flador. Inom området fin­ns även en större insjö Hinjärv träsk och flera mindre sjöar, samt åarna; Närpes, Petalax, Malax, Harrströms, Toby och Solf åar, av vilka alla är påverkade av försurning.

De viktigaste fiskarterna inom området är strömming, sik och lax samt de vårlekande fjällfiskarna såsom abborre och gädda. Det över­gripande problemet för vården av fiskbestånden är vatten­kvaliteten och försurningen av fiskens yngelproduk­tions­områden.

Södra Kust-Österbottens fiskeriområde omfattar Korsnäs och Malax kommuner samt Närpes, Kaskö och Vasa städer. Fiskeriområdet har beslutat om minimimått på sik på 30 cm. Beslutet gäller alla former av fiske även handredskap och gäller under hela året på vattenområden inom hela fiskeriområdet. Beslutet är i kraft till 31.12.2024.

Fiskerienheten vid NTM-centralen har på ansökan beslutat förbjuda sådant mete, pilkfiske och spöfiske som avses i 8 § 1 mom lag om fiske i:

1) Mellanfjärden i Nämpnäs. Förbudet är i kraft 1.3 - 15.5 åren 2017 - 2021.

2) Bredhällsfladan, fladan norr om ön i viken och Långgrynnan i Bergö i Malax. Förbudet är i kraft årligen 1.3 - 31.5 åren 2019 - 2020.

3) Petalax å och Strömbäckens mynningsområde i Petalax, 1.4 - 15.7 fram till år 2024.

4) Storbottnen i Sundom. Förbudet är i kraft 1.4 – 15.7  fram till år 2024.

5) Harrströms å och dess biflöden 15.3 - 15.6 åren 2019 - 2020.

 

Fiskeriområdets medlemsorganisationer

1. Västervik vattendelägarlag / Västervik fiskargille (karta)

2. Gerby vattendelägarlag / Gerby fiskargille (karta)

3. Vasa stad (karta)

4. Sundom vattendelägarlag / Sundom fiskargille (karta)

5. Storskäret - Forststyrelsen (karta)

6. Bergö fiskelag / Bergö fiskargille (karta)

7. Över- och Yttermalax gemensamma smf / Malax fiskargille (karta)

8. Petalax fiskelag / Petalax fiskargille (karta)

9. Molpe bys samfällighet / Molpe fiskargille (karta)

10. Korsnäs samfällighet / Korsnäs fiskargille (karta)

11. Harrström fiskelag / Harrström fiskargille (karta)

12. Överträsk skifteslag (karta)

 

 

 

Klicka här för att få fram kartan i ett eget fönster.                                                                

 

 

 

Finby fiskelag (karta)

Kalax fiskelag / Kalax fiskargille (karta)

Böle, Gottböle, Kaldnäs, Ståbacka /
Kaldnäs-Ståbacka mfl byars fiskargille (karta)

Kaskö stad / Kaskö fiskargille (karta)

Knåpnäs fiskelag (karta)

Norrnäs samfällighet / Norrnäs fiskargille (karta)

Delägarlaget Nämpnäs skifteslag / Nämpnäs fiskargille (karta)

Pjelax delägarlag / Pjelax fiskargille (karta)

Rangsby fiskelag / Rangsby-Långvik fiskargille (karta)

Tjärlax Samfälligheter och Fiskelag / Tjärlax fiskargille (karta)

Töjby fiskelag (karta)

 

 

 

 

 
Klicka här för att få fram kartan i ett eget fönster.

Ordförande Erik V. Söderholm, Viceordförande Henrik Backa, Harry Bäckvik, Dan Falk, Fredrik Hellman, Kari Häggblom, Kent Norrdahl, Tommy Nystrand, Kim Rosenqvist, Johnny Sjöström, Bror Storsved, Erik Svahn, Hans Söderback, Lars Wiklund

 

Fiskeövervakare

Joachim Ahlbäck, Malax
Karl-Erik Bäckman, Molpe
Dan Falk, Sundom
Karl-Gustav Holmblad, Korsnäs
Kristoffer Lindell, Malax
Kent Norrdahl, Harrström
Philip Norrdahl, Harrström
Tommy Nystrand, Molpe
Anders Stenvall, Sundom
Erik V. Söderholm, Bergö


Fiskeriområdets övervakningsplan som gäller vattenområdena inom Korsnäs, Malax och Vasa kan du ladda ner här.

 

Kontakt

Verksamhetsledare Marina Nyqvist, Österbottens Fiskarförbund
marina.nyqvist(at)fishpoint.net
Tel: 050 527 2314