Södra Kust-Österbottens fiskeriområde


Extra stämma 6.8.2019 i Korsnäs

Södra Kust-Österbottens fiskeriområde kallar till en extra årsstämma tisdagen den 6.8 2019 kl. 19.00 på Korsnäs Kommungård, Strandvägen 4323, 66200 Korsnäs.

På stämman behandlas stadgeenliga ärenden samt anhållan om införande av ett minimått på sik. Efter stämman hålls ett diskussionstillfälle kring uppgörande av fiskeriområdets nyttjande och vårdplan.

Kopia av det justerade protokollet från stämman jämte anvisningar för rättelseyrkande framläggs till påseende på Korsnäs och Malax kommuners anslagstavlor samt Kaskö, Närpes och Vasa städers anslagstavlor under tiden 20.8–2.9.2019.

Bilagorna till mötet kan du ladda ner här:

Föredragningslista / asialista
Verksamhets- och budgetplan / Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
Fördelningsförslag för ägarersättningarna / Omistajakorvausten jakoehdotus
Fullmaktsblankett / valtakirjalomake
Rättelseyrkande anvisning /oikaisuvaatimusohjeet

Allmänt om fiskeriområdet

Södra Kust-Österbottens fiskeriområdes vattenområde omfattar ca 120.000 ha, området består av relativt grunda skärgårdsområden med många holmar, stora fjärdar och ett stort antal glo­sjöar och flador. Inom området fin­ns även en större insjö Hinjärv träsk och flera mindre sjöar, samt åarna; Närpes, Petalax, Malax, Harrströms, Toby och Solf åar, av vilka alla är påverkade av försurning.

De viktigaste fiskarterna inom området är strömming, sik och lax samt de vårlekande fjällfiskarna såsom abborre och gädda. Det över­gripande problemet för vården av fiskbestånden är vatten­kvaliteten och försurningen av fiskens yngelproduk­tions­områden.

Södra Kust-Österbottens fiskeriområde omfattar Korsnäs och Malax kommuner samt Närpes, Kaskö och Vasa städer. Fiskeområdet har beslutat om minimimått på sik på 30 cm. Beslutet gäller alla former av fiske även handredskap och gäller under hela året på vattenområden inom Kaskö och Närpes städer. Beslutet är i kraft till 31.12.2019.

Fiskerienheten vid NTM-centralen har på ansökan beslutat förbjuda sådant mete, pilkfiske och spöfiske som avses i 8 § 1 mom lag om fiske i:

1) Mellanfjärden i Nämpnäs. Förbudet är i kraft 1.3 - 15.5 åren 2017 - 2021.

2) Petalax å och Strömbäckens mynningsområde i Petalax, 1.4 - 15.7 åren 2015 - 2019.

3) Storbottnen i Sundom. Förbudet är i kraft 1.4 – 15.7 åren 2015 - 2019.

 

Fiskeriområdets medlemsorganisationer

1. Västervik vattendelägarlag / Västervik fiskargille (karta)

2. Gerby vattendelägarlag / Gerby fiskargille (karta)

3. Vasa stad (karta)

4. Sundom vattendelägarlag / Sundom fiskargille (karta)

5. Storskäret - Forststyrelsen (karta)

6. Bergö fiskelag / Bergö fiskargille (karta)

7. Över- och Yttermalax gemensamma smf / Malax fiskargille (karta)

8. Petalax fiskelag / Petalax fiskargille (karta)

9. Molpe bys samfällighet / Molpe fiskargille (karta)

10. Korsnäs samfällighet / Korsnäs fiskargille (karta)

11. Harrström fiskelag / Harrström fiskargille (karta)

12. Överträsk skifteslag (karta)

 

 

 

Klicka här för att få fram kartan i ett eget fönster.                                                                

 

 

 

Finby fiskelag (karta)

Kalax fiskelag / Kalax fiskargille (karta)

Böle, Gottböle, Kaldnäs, Ståbacka /
Kaldnäs-Ståbacka mfl byars fiskargille (karta)

Kaskö stad / Kaskö fiskargille (karta)

Knåpnäs fiskelag (karta)

Norrnäs samfällighet / Norrnäs fiskargille (karta)

Delägarlaget Nämpnäs skifteslag / Nämpnäs fiskargille (karta)

Pjelax delägarlag / Pjelax fiskargille (karta)

Rangsby fiskelag / Rangsby-Långvik fiskargille (karta)

Tjärlax Samfälligheter och Fiskelag / Tjärlax fiskargille (karta)

Töjby fiskelag (karta)

 

 

 

 

 
Klicka här för att få fram kartan i ett eget fönster.

Ordförande Erik V. Söderholm, Viceordförande Henrik Backa, Harry Bäckvik, Dan Falk, Fredrik Hellman, Kari Häggblom, Kent Norrdahl, Tommy Nystrand, Kim Rosenqvist, Johnny Sjöström, Bror Storsved, Erik Svahn, Hans Söderback, Lars Wiklund

 

Fiskeövervakare

Joachim Ahlbäck, Malax
Karl-Erik Bäckman, Molpe
Dan Falk, Sundom
Karl-Gustav Holmblad, Korsnäs
Kristoffer Lindell, Malax
Kent Norrdahl, Harrström
Philip Norrdahl, Harrström
Tommy Nystrand, Molpe
Anders Stenvall, Sundom
Erik V. Söderholm, Bergö


Fiskeriområdets övervakningsplan som gäller vattenområdena inom Korsnäs, Malax och Vasa kan du ladda ner här.

 

Kontakt

Verksamhetsledare Marina Nyqvist, Österbottens Fiskarförbund
marina.nyqvist(at)fishpoint.net
Tel: 050 527 2314