Norra Kust-Österbottens fiskeriområde

 

Allmänt

Norra Kust-Österbottens fiskeriområde omfattar kommunerna Larsmo, Pedersöre, Kronoby samt städerna Nykarleby, Jakobstad och Karleby. Inom fiskeriområdets gränser finns sammanlagt ca. 60.000 ha vatten. Storleken och mångformigheten i de olika vattenområdena är mycket varierande. Fiskeriområdet delas därför in i tre olika delområden på basen av de olika vattendragskaraktärerna:


Perho ås delområde

Perho ås delområde sträcker sig från sjögruppen i de mellersta delarna av Perho å i Nedervetil ner längs ån till mynningen i Trullöfjärden i havet. Till delområdet hör även Korplaxbäcken, som mynnar i Fiskviken, norr om Karleby. Området omfattar 2 628 ha vatten.

Fiskeriundersökningar i Perho å 2015

Åtgärdsprogram Perho å  tom 2021 (på finska)


Larsmo- Öjasjön och åarnas delområde

Larsmo-Öjasjön är en konstgjord sjö. Området bestod förut av flera havsvikar, men vallades in under 1960-talet för att tillgodose städerna Jakobstad och Karelby och storindustrin med råvatten. Sjöns areal är 85 km2. Vattendjupet är i medeltal ca 2,5 m. Vattenståndet hålls på nivån  +10 till +20 cm. Larsmo-Öjasjöns hemsida.

Fyra åar, Kronoby-, Esse-, Purmo- och Kovijoki å, mynnar ut i sjön.  Det finns många sjöar i anslutning till Esse- och Kronoby å. Många av de viktigaste forsarna i Esse- och Kronoby åar har restaurerats till förmån för fiske och fiskbestånd.  Fortfarande hindrar dock flera kraftverk i Esse å och gamla kvarndammar i Kronoby å en fri fiskvandring upp i åarna. Planer och ritningar för fiskvägar förbi två kvarnar i nedre loppet av Kronoby å är under behandling.

Fiskekontroll i Esse mfl åar 2015 (Ähtävän-, Kruunupyyn- ja Purmonjoen) (på finska)

Planen på Forsrestaurering av Kronoby Å (Kronoby)

Planen på Forsrestaurering av Kronoby Å (Terjärv)


Havets delområde

Detta område är definitivt det största delområdet, med sina 22 800 hektar. Skärgården består av många öar, holmar, flador, glosjöar och strömmande sund.  Vattendjupet varierar mellan 0 och 10 m. Ute till havs är det ställvis mer än 20 m djupt. Området kan beskrivas som ett stort mynningsområde, dit såväl Perho å som vatten från Larsmo-Öjasjön (och indirekt Kronoby å-, Esse å, Purmo å - och Kovijoki å) mynnar ut. Djupfarleder leder in till hamnarna i Jakobstad och Karleby.  I skärgården finns många småbåtsfarleder, som upprättshålls via återkommande större eller mindre muddringar av Föreningen Skärgårdsrådet r.f.

Skötsel och användningsplan för Larsmo skärgård

Skötsel och användingsplan för Havsområdet utanför Kokkola

Fiskeriundersökning i havet utanför J.stad och Larsmo 2016

 

Verksamhetsledare
Birthe Wistbacka, birthe(at)multi.fi


Reglemente och nyttjande - och vårdplan

Fiskeområdets gränser fastställdes med beslut av Vasa fiskeridistrikt (nuvarande Egentliga Finlands NTM central den 20.2 1985, Nr 65/31/Vak 1985).  Fiskeområdets reglemente uppdaterades senast år 2005.

FISKEOMRÅDETS  REGLEMENTE 

FISKEOMRÅDETS NYTTJANDE OCH VÅRDPLAN ÅR 2001Fredningsområden och minimimått

Fiskeriområdet har med stöd av lagen om fiske inrättat ett fredningsområde i Larsmo-Öjasjön. Fredningstiden omfattar perioden 15.5 - 15.6 och innebär att fångst av gös är förbjudet med alla fiskesätt årligen. Fiskeområdet har även infört ett minimimått på sik som gäller havsområdena. Minimimåttet på sik är 25 cm vid allt fiske.Fiskeområdets medlemsorganisationer

(klicka på namnet i listan så får du fram en karta över området)

Eugmo bys delägarlag (13)

Kaustar delägarlag (6)

Kirilax delägarlag (5)

Korplax delägarlag (1)

Kronoby delägarlag (12)

Kvikant delägarlag (10)

Kyrkoby delägarlag (17)

Larsmo by delägarlag (14)

Lepplax-Norrby vattendelägarlag (15)

Nedervetil fiskargille (7)

Palo bys delägarlag (2)

Pirilö delägarlag (16)

Purmo delägarlag (22)

Pörkenäs delägarlag (21)

Rödsö delägarlag (3)

Terjärv delägarlag (8)

Vestersundsby delägarlag (20)

Vittsar delägarlag (4)

Öja delägarlag (11)

Klicka här för att få fram kartan i ett eget fönster.

Över-Nederlappfors delägarlag (19)

Över-Ytteresse delägarlag (18) 

(klicka på delägarlaget så får du fram en karta över området)

Nykarleby delägarlag

Munsala Västra fiskelag

Kantlax fiskelag

Socklot fiskelag

Vexala fiskelag

Jeppo-Ytter Jeppo fiskelag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Klicka här för att se kartan i eget fönster.