Säl

I de österbottniska fiskevattnen förekommer två arter av säl, gråsälen och vikaren. Båda arterna förorsakar skador i fisket i form av förlorade fångster och söndrade redskap. Speciellt fisket av sik med nät är utsatt för sälarnas angrepp. Skadorna som sälarna beräknas förorsaka det österbottniska fisket uppgår till över 500 000 euro årligen. Sälproblemen är den största delorsaken till att det yrkesmässiga fisket minskar i betydelse i Österbotten.

    

Uppgifter om sälbestånden och antalet räknade sälar hittas på Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets hemsidor www.rktl.fi.

År 2001 inrättades det 7 sälskyddsområden längs den finska kusten varav ett i Kvarken vid Snipansgrund-Medelkallan.

Mellanskarv

Beståndet av skarv av underarten sinensis, även kallad mellanskarv, har ökat kraftigt även i Österbotten. I Bottenviken utanför Nykarleby-Oravais finns det största häckande beståndet med klart över 1000 häckande par. Mellanskarven utgör ett problem för fiskerinäringen, och arten anses inverka negativt på speciellt abborrbestånden.

2.4.2014