Rådgivning och information

Österbottens Fiskarförbund är en officiell rådgivningsorganisation inom fiskerinäringen. Som sådan erhåller vi ett litet statsbidrag för verksamheten. Vår takorganisation är Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Fiskarförbundets rådgivningsverksamhet till våra medlemmar utgör en viktig del av våra arbetsuppgifter och handlar oftast om frågor rörande vård av fiskevatten och fiskbestånd, samt frågor i anknytning till lagen om fiske. Vi deltar med aktuell information t.ex. i fiskeområdenas stämmor eller i samband med fiskeområdenas styrelsemöten.

Vi informerar våra medlemmar, enskilda fiskare och vattenägare via medlemscirkulär och via texter i fiskeritidskrifterna Fiskarposten (10 nr/år) och i Fiskeritidskrift för Finland (4 nr/år). Vill du bekanta dig med Fiskarposten eller Fiskeritidskrift för Finland, kontakta oss!

Fiskarförbundet arrangerar kurser kring aktuella frågor inom fiskerinäringen. De senaste åren har vi ordnat kurser kring bl.a. sjösäkerhetsfrågor, hygienpass, fiskförädling, aktuell fiskerilagstiftning, fiskeövervakning och fiskevård. 

Rådgivning till allmänheten berör oftast frågor kring fiskemöjligheter samt rättigheter och skyldigheter i samband med fisket. Rådgivning ges också i samband med kurser i fiske i skolor.

Fiskarförbundet arrangerar fiskmarknaden Fiskets Dag. Detta är en populär sommaröppning i Vasa som har ca 10 000 besökare årligen. Avsikten med evenemanget är dels att informera och upplysa om fisket i allmänhet och dels att befrämja konsumtionen av inhemsk fisk.