Uppvaktning av fiskeriminister Koskinen

Österbottens Fiskarförbund, Finlands viltcentral Kust-Österbotten, Intresseföreningen för en levande skärgård r.f., Österbottens Säljägare och Korsholms kommuns arbetsgrupp för kommunens skyddsområden uppvaktade jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen den 25 maj. Nedan den text som överräcktes åt honom. Ministern visade stor förståelse för kustfiskets problem, och han lovade kontakta WWF och centralhandeln för att diskutera de akuta problemen kring handeln med sik.

Ärade minister!

Kustfisket är i djup kris. Bestånden av gråsäl och vikare tär hårt på lönsamheten i kustfisket via mindre fiskfångster, skadad fångst och förstörda fiskeredskap. Skarvens konsumtion av småvuxen värdefisk som sik, abborre och gös leder i kombination med sälarnas framfart till minskade fiskbestånd och försämrad lönsamhet i fisket. Laxfisket har genom åren reglerats kraftigt längs kusten, och nu pågår en utveckling på politisk nivå som sannolikt leder till att fisket av lax längs kusten tar slut. WWF:s fiskeguide för konsumenterna och rödlistning av vandringssiken har lett till akuta problem inom fiskhandeln, och ifall sik inte går att sälja framöver får kustfisket i Bottniska viken oöverstigliga problem.

Hänvisande till vårt tidigare möte 21.11.2011 i Vasa, där vi fick träffa statssekreterare Risto Artjoki, upprepar vi våra tidigare förslag och kommer med några konkreta förslag, som vi önskar att Ni, herr minister, och Ert ministerium skulle understöda att förverkligas inkommande fiskesäsong. Gällande det akuta problemet inom fiskhandeln förväntar vi oss att Ni, herr minister, kraftigt och klart uttalar Ert stöd för det näringsmässiga fisket. För om inget radikalt sker inom de närmaste veckorna går en stor del av kustfisket och fiskhandeln i Bottniska viken under redan detta år.

De tidigare förslagen var;

- Jakten på gråsäl effektiveras genom att införa allmän jakt, vilket bl.a. skulle ge yrkesfiskarna större möjlighet att skjuta säl vid fiskeredskapen.

- Allmän jakt införs på vikarsäl i sälförvaltningsområdet Kvarken-Bottenviken, och jakten förvaltas enligt samma principer som jakten på gråsäl.

- Årliga medel reserveras för forsknings- och utvecklingsprojekt kring förebyggande åtgärder i fisket för att minska på sälskadorna.

- Sältoleransbidraget garanteras en fortsättning och tillräckliga medel reserveras för full kompensation av inkomstbortfallet för fiskarna.

- De förslag, som ingår i Finlands viltcentrals/Kust-Österbotten rapport " Enkätutredning om vilken inverkan jakten på gråsäl haft för att undvika sälskador i fisket och om jakten har påverkat sälarnas beteende" genomförs med snabb tidtabell.

- Regleringsåtgärderna av skarvbestånden effektiveras genom att tillåta störning av kolonierna, olika sätt att sterilisera äggen samt jakt.

- Antalet skarvar som får skjutas per år enligt de anvisningar som miljöministeriet gett bör höjas betydligt.

- Kraven för fiskarna att påvisa de ekonomiska förlusterna p.g.a. skarvarnas födoval lindras.

- De regionala miljömyndigheterna bör ges nya direktiv gällande beviljande av tillstånd för reglering av skarvbestånden, så att de uppmanas förhålla sig positivt till att bevilja tillstånd.

De nya, konkreta förslagen är;

- Inom sälförvaltningsområdet Kvarken-Bottenviken reserverar ministeriet en summa för test av jakt vid fiskeredskapen. Testet skulle gå ut på att fiskaren engagerar en säljägare att delta i fisket och jaga säl samtidigt som fiskaren fiskar. För att ersätta jägaren för använd tid och utrustning reserveras ett lämpligt anslag. Fiskarna vittnar ofta om att sälen finns vid fiskeredskapen samtidigt som fiskaren vittjar dessa. Utvärderingen av testet visar om det är möjligt att skapa en skygghet hos sälarna att besöka fiskeredskapen ifall det samtidigt jagas vid redskapen, samt om denna reglering av sälbestånden är effektivare än nuvarande metod med jakt på isarna. Utvärderingen visar även om ekonomin i fisket förbättras under testperioden jämfört med tidigare eller med eventuella referensområden.

- Förfarandet vid beviljandet av undantagstillstånd för jakt av vikarsäl görs smidigare, så att viltcentralen ges rätt att bevilja tillstånden inom ramen för undantagskvoten och att tiden tillstånden är i kraft förlängs att gälla hela tiden fisket pågår, dvs. i princip hela jaktåret.

- Beståndet av skarv regleras i ett testområde, t.ex. i Monäs, Nykarleby, genom att picka hål på äggen i skarvbona. I varje skarvbo lämnas ett ägg helt, så att skarvarna blir kvar vid boet. Jord- och skogsbruksministeriet verkar för att skarven överförs från naturskyddslagen till att bli en normal jaktbar viltart enligt jaktlagen och att allmän jakt på skarv införs i Finland. Finland verkar i samarbete med Sverige för att påverka på EU-nivå till att få en ändring i habitatdirektivet.

- Ministern och ministeriet agerar snabbt och kraftigt för att säkra kustfiskets överlevnad och för att återställa stabiliteten i fiskhandeln för sikens del.

26.5.2012